Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023
07:33 (GMT +7)
Hội thảo - Tọa đàm

Hội thảo - Tọa đàm

Về những giải pháp đổi mới hoạt động của hội Văn học nghệ thuật địa phương

Định Hoá là nơi hội tụ bản sắc văn hoá phong phú và đặc sắc của 13 dân tộc anh em, rất thuận lợi cho việc sưu tầm và bảo tồn các Di sản văn hoá đặc sắc của các dân tộc...

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Nghĩ tiếp về vấn đề phát triển lực lượng tác giả trẻ

Thực tế những năm gần đây cho thấy, lực lượng tác giả trẻ ở các địa phương đang ngày càng ít đi. Để tìm ra nhóm vài người trẻ sáng tác một cách say mê đã là khó, chứ […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Sự vận động của nhiếp ảnh và những thách thức tiềm ẩn cho các nhà nhiếp ảnh trong tương lai

Ngày nay, người ta không còn đặt ra câu hỏi rằng nhiếp ảnh để làm gì. Nhưng khi nghiên cứu sự ứng dụng của nhiếp ảnh vào đời sống con người, thì phải chăng không chỉ đi tìm hiểu […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Mỹ thuật trước những yêu cầu mới của đời sống và công chúng

Cách đây hơn mười năm Hội thảo 20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới (2007), nhà lý luận phê bình (LLPB) Phan Cẩm Thượng đã phát biểu: “…Tính chất kinh tế thị trường từ lâu đã nằm trong […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cách đây 80 năm, tháng 2/1943, Đảng đã cho công bố bản Đề cương về văn hóa Việt Nam, trong đó nêu ra ba phương hướng có tính nền tảng cho toàn bộ sự phát triển của nền văn […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Hoạt động quảng bá các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật trong thời gian qua

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới  đã khẳng định “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Văn học Thái Nguyên, nhìn lại một hành trình sáng tạo

Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) đã nhận định: “Trong thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Đổi mới và nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên

Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X Trong dòng chảy của đời sống xã hội hiện nay, báo chí vẫn chiếm giữ vai trò quan trọng, nhưng nó đã khác xưa rất nhiều, cả về hình thức và nội dung, cả về vai trò và vị […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Những dấu ấn nổi bật trên hành trình mười lăm năm

Kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam ra đời (1943 – 2023), nhằm nhìn nhận, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện về quá trình thực hiện Đề cương Văn hóa mà cụ thể là […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Thái Nguyên

Năm 1987, Hội Văn nghệ Thái Nguyên được thành lập. Hơn 35 năm qua, đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Để Văn học nghệ thuật Thái Nguyên hội nhập bản lĩnh và có dấu ấn riêng

Ngày 11/4, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi Toạ đàm “Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW”. Đây cũng là hoạt động nhằm kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023).     Đoàn Chủ tịch chủ trì buổi […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển”

Sáng 27- 2, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt […]

Hội thảo - Tọa đàm 9 tháng trước

Tọa đàm “Văn học trẻ dân tộc miền núi hiện nay”

Tối 7/12/2022, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã lần đầu tiên tổ chức buổi tọa đàm online thông qua ứng dụng Google Meet, dành riêng cho các tác giả trẻ dân tộc thiểu số trên toàn quốc với chủ đề: “Văn học trẻ dân tộc miền núi hiện […]

Hội thảo - Tọa đàm 1 năm trước

Hội thảo khoa học “Văn học Thái Nguyên 20 năm đầu thế kỷ XXI”: Quá trình kiến tạo và những chuyển động

Ngày 25/7, trong khuôn khổ chương trình Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (1987 – 2022), Hội thảo khoa học “Văn học Thái Nguyên 20 năm đầu thế kỷ XXI” đã được tổ chức với sự tham gia của đại diện các cơ quan chuyên môn, […]

Hội thảo - Tọa đàm 1 năm trước

Hội thảo khoa học: Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa

“Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên – Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc” là chủ đề Hội thảo khoa học do Tỉnh ủy Thái Nguyên và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức […]

Hội thảo - Tọa đàm 1 năm trước