Thứ bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024
21:33 (GMT +7)

Phát triển văn hóa, con người nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

VNTN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày (11, 12 và 13/10/2020). Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Văn nghệ Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên về một số kết quả đạt được và định hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, trọng tâm là lĩnh vực văn hóa - xã hội.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải

VNTN: Trước hết, xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhận lời tham gia phỏng vấn! Thưa đồng chí, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để đề ra các chỉ tiêu phát triển cho mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ tiếp theo. Vậy xin đồng chí đánh giá một số kết quả nổi bật?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải:Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đề ra 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 19 chỉ tiêu thành phần. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra (trong đó có 14/19 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức). Đáng chú ý là, mặc dù với điều kiện kinh tế thế giới suy giảm, việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, song tính chung cho 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân vẫn đạt 11,1%/năm, vượt kế hoạch (mục tiêu đề ra là tăng 10%/năm). Hiện nay, tỉnh ta đã đạt được cơ cấu kinh tế: Công nghiệp và xây dựng 59%, Dịch vụ 31% và Nông, lâm nghiệp, thủy sản 10%. Như vậy, mục tiêu tăng tỷ trọng Công nghiệp và xây dựng trong GRDP của tỉnh lên mức 53% như Nghị quyết Đại hội XIX đề ra đã vượt. Giá trị sản xuất công nghiệp cũng tăng bình quân 16,3%/năm (mục tiêu đề ra là tăng 15%/năm). Giá trị xuất khẩu trên địa bàn cũng vượt chỉ tiêu hơn 4% (tăng bình quân 13,1%/năm so với mục tiêu tăng 9%/năm). GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 90 triệu đồng (mục tiêu: 86 triệu đồng)…

VNTN: Việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển về văn hóa - xã hội đã đạt những kết quả gì quan trọng và nổi bật, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải:Cùng với các chỉ tiêu kinh tế và xây dựng Đảng đạt và vượt so với Nghị quyết, nhóm các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả rất phấn khởi. Đến hết năm 2020 có 72% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (mục tiêu: 70%). Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; năm 2020 có 84,04% số trường đạt chuẩn quốc gia (mục tiêu: 80%); 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú (mục tiêu: 8%). Năm 2020, có 90% gia đình văn hóa; 78% làng, xóm, tổ dân phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (đạt mục tiêu Nghị quyết). Đến hết năm 2020 có 97,2% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (mục tiêu: 80%); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2020 giảm xuống dưới 10% (đạt mục tiêu Nghị quyết). Hằng năm tạo việc làm tăng thêm bình quân cho 21.500 lao động (mục tiêu: 15.000 lao động). Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 70% (đạt mục tiêu). Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,06%/năm (mục tiêu: 2%/năm).Giáo dục và đào tạo đạt kết quả toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Hệ thống giáo dục và đào tạo có bước phát triển; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm về chất lượng (100% đạt chuẩn trở lên). Xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh; phong trào xây dựng xã hội học tập được triển khai sâu rộng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được đầu tư; đã bước đầu hình thành các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo hướng chất lượng cao…

Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là các chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn và miền núi. Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đã tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng của các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn được tăng cường; đời sống người nghèo được cải thiện.Các chính sách bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng khoảng 194 nghìn lượt đối tượng; năm 2020 có trên 90% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc; 79,8% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã/phường/thị trấn phù hợp với trẻ em; trẻ em ngày càng được hưởng đầy đủ hơn các quyền cơ bản của mình.Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác giám sát, phòng chống dịch, bệnh được coi trọng và có nhiều tiến bộ. Hệ thống y tế công lập từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, gắn với việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức của đội ngũ thầy thuốc hướng tới sự hài lòng của người dân. Quan tâm, khuyến khích phát triển hệ thống y tế ngoài công lập.Hoạt động văn hóa, báo chí, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, có nhiều đổi mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao; công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ và khai thác, phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được tăng cường; thể thao thành tích cao được quan tâm, đầu tư…

Quảng trường Võ Nguyên Giáp - TP. Thái Nguyên. Ảnh: Việt Hùng
Quảng trường Võ Nguyên Giáp - TP. Thái Nguyên. Ảnh: Việt Hùng

VNTN: Xin đồng chí nói rõ hơn về những giải pháp phát triển văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải:Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định: Phát triển văn hóa, con người nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Thái Nguyên đã được phê duyệt. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội.Làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Ưu tiên tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng có tiềm năng phát triển du lịch. Quan tâm tạo điều kiện phát triển văn hóa, văn nghệ của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ có chuyên môn cao, sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật có giá trị đặc sắc. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng môi trường thụ hưởng đời sống tinh thần cho nhân dân.

Lễ hội Núi Văn - Núi Võ (huyện Đại Từ)
Lễ hội Núi Văn - Núi Võ (huyện Đại Từ)

Tăng cường đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở đạt chuẩn. Quy hoạch và xây dựng mới thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh đủ điều kiện đăng cai các hoạt động văn hóa, thể thao trong nước, khu vực và quốc tế. Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; quan tâm phát triển thể thao thành tích cao, bồi dưỡng các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh tham gia thi đấu trong nước, các đấu trường khu vực và quốc tế.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú về nội dung. Triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số, xây dựng kho dữ liệu tập trung, hệ sinh thái dữ liệu mở; ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến trong lĩnh vực truyền thông.Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản. Tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đấu tranh phản bác kịp thời những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, tập trung quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, du lịch, nâng cao vị thế của tỉnh trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển...

VNTN: Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Trần Văn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy