Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
02:22 (GMT +7)

Tài liệu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

 TÀI LIỆU VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2017-2021

1. THÔNG TIN BÁO CHÍ.  (Click để download)

2. THỂ LỆ    (Click để download)

3. QUY CHẾ  (Click để download)

4. QĐ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC     (Click để download)

5. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ    (Click để download)

6. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC (Click để download)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy