Thứ tư, ngày 29 tháng 05 năm 2024
02:17 (GMT +7)

Đề án nhân sự Đại hội VII

(Bản dự thảo, BCH Hội đề nghị các hội viên đóng góp ý kiến để hoàn thiện, trình Đại hội)

ĐỀ ÁN

CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI VII, HỘI VHNT THÁI NGUYÊN

NHIỆM KỲ 2018-2023

I - MỤC ĐÍCH:

Chuẩn bị tốt về công tác nhân sự giúp cho Ban Tổ chức Đại hội thống nhất cao bầu BCH Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên khoá VII, nhiệm kỳ 2018- 2013 đảm bảo về  tiêu chuẩn, chất lượng, đủ số lượng, chú ý tới cơ cấu.

II- CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NHÂN SỰ:

- Căn cứ Điều lệ Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Căn cứ vào Quy định 284-QĐ/TW ngày 5/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Quy định về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hoá, văn học nghệ thuật;

- Căn cứ vào Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012 ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết Thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012 ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ Quyết định số 874-QĐ/TU ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Quyết định Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; 

- Căn cứ Chương trình hành động số ...... của Ban Chấp hành tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) về việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nhà nước

- Căn cứ Thông báo số .............. của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về Đại hội Văn học nghệ thuật.

- Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên.

III - NGUYÊN TẮC:

Thực hiện nguyên tắc dân chủ - tập trung, thiểu số phục tùng đa số và các Quy định của cơ quan có thẩm quyền.

IV - NỘI DUNG:

1 - BCH Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên:

1.1. Số lượng : 15 người.

1.2. Cơ cấu :

- Cơ quan Thường trực hội : không quá 4 người (không tính trong các Chi hội).

- Các Chi hội trực thuộc hội, mỗi chi hội 1 người; đại diện các Hội VHNT địa phương (huyện, TP, TX): 2 người.

1.3. Tiêu chuẩn :

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có quan điểm đúng đắn trong lĩnh vực hoạt động văn học, nghệ thuật.

- Là hội viên tiêu biểu, có năng lực, uy tín về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, công tâm, có khả năng tập hợp, đoàn kết hội viên, có kinh nghiệm quản lý, nhiệt tình công tác Hội; được hội viên tín nhiệm.

- Có sức khoẻ và các điều kiện thuận lợi để tham gia công tác hội.

2-  Ban Thường vụ Hội :

2.1. Số lượng : 5 người.

2.2. Cơ cấu :

- Là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng hội.

- Một người đại diện cho khối văn học; một người đại diện cho khối nghệ thuật

2.3. Tiêu chuẩn :

- Ngoài tiêu chuẩn chung đối với Ban Chấp hành, thành viên Ban Thường vụ là những người có năng lực về tổ chức, quản lý, có khả năng tổng hợp, dự báo về sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật.

  1. Thường trực lãnh đạo hội :

3.1. Số lượng : 2 người.

3.2. Cơ cấu :

- 1 Chủ tịch.

- 2 phó Chủ tịch, trong đó một phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Tổng Biên tập báo Văn nghệ Thái Nguyên, một phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

3.3. Tiêu chuẩn :

+ Chủ tịch Hội : ngoài các tiêu chuẩn như đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cần có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện :

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ lý luận chính trị cao cấp lý luận  trở lên.

- Độ tuổi: Nói chung không quá 65 tuổi, có năng lực lãnh đạo, uy tín cao và còn đủ sức khoẻ để làm việc. Nếu đang là công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, thì phải còn có thời gian công tác ít nhất hai phần ba nhiệm kỳ trước khi nghỉ hưu ( Nam dưới 57 tuổi, nữ dưới 52 tuổi).

+ Phó Chủ tịch : ngoài các tiêu chuẩn như đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cần có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện : Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp trở lên, có khả năng điều hành toàn diện hoạt động của hội khi được Chủ tịch ủy quyền hoặc trong những trường hợp Chủ tịch vắng mặt đột xuất; có chuyên môn về hoạt động báo chí.

- Người tham gia ứng cử Chủ tịch, phó Chủ tịch hội phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

  1. Ban Kiểm tra :

4.1. Số lượng : 3 người.

4.2. Cơ cấu : 1 trưởng ban phụ trách chung. 2 ủy viên, gồm 1 người đại diện cho khối văn học, 1 người đại diện cho khối nghệ thuật.

4.3. Tiêu chuẩn :

 -  Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có quan điểm đúng đắn trong lĩnh vực hoạt động văn học, nghệ thuật.

- Là hội viên có năng lực về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, công tâm, am hiểu các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy chế về văn học nghệ thuật, có kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Có sức khoẻ và các điều kiện thuận lợi để tham gia công tác hội.

- Trưởng Ban Kiểm tra phải là Ủy viên Ban Chấp hành hội.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Các bước tiến hành :

1.1. Trước Đại hội:

- Ban Chấp hành khoá VI chuẩn bị và thông qua Đề án về công tác nhân sự khoá VII.

- Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu của toàn thể hội viên thông qua các chi hội chuyên ngành của hội, các hội thành viên ở địa phương, kết hợp với việc các chi hội để tổng kết nhiệm kỳ.

- BCH khoá VI giới thiệu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Thường trực hội khoá VII.

- Tổng hợp danh sách nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra. Thường trực hội tổng hợp để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh uỷ, UBND tỉnh .

1.2. Trong Đại hội:

1.2.1. Bầu Ban Chấp hành:

+ Giới thiệu danh sách được đề cử vào BCH do BCH khóa VI tổng hợp trên cơ sở lấy phiếu tín nhiệm từ các chi hội, các hội địa phương và của BCH khóa VI.

+ Ứng cử (đề cử bổ sung - nếu cần thiết - nhưng thống nhất để không quá 20% người trong cơ cấu BCH), tức không quá 18 người. Nếu quá 18 người (quá 20%)  thì Chủ tịch đoàn xin ý kiến đại hội biểu quyết số dư.

+ Chốt danh sách bầu.

+ Bầu cử - công bố kết quả.

+ Họp BCH khóa mới (khoá VII) do người có số phiếu cao nhất trong BCH khóa VI tái trúng cử BCH khóa VII triệu tập để bấu Ban Thường vụ, Chủ tịch, phó Chủ tịch khóa VII.

1.2.2: Bầu Ban Kiểm tra :

+ Thông báo danh sách để bầu Ban kiểm tra do BCH khóa VI giới thiệu.

+ Ứng cử (đề cử) bổ sung. Nếu có số dư thì không quá 20%, tức không quá 4 người.. Nếu quá số dư trên thì Chủ tịch đoàn xin ý kiến đại hội biểu quyết số dư.

2 - Thời gian thực hiện:

2.1- Họp Ban Chấp hành hội thông qua Dự thảo Đề án nhân sự Đại hội VII trong tháng 9/2018.

2.2- Các Chi hội tổ chức hội nghị để tổng kết nhiệm kỳ, bầu chi hội trưởng., chi hội phó nhiệm kỳ mới (kết hợp với việc thảo luận báo cáo, điều lệ bổ sung, sửa đổi), giới thiệu nhân sự vào BCH Hội VHNT tỉnh khoá VII: từ tháng 9 đến 30/10/2018.  (Hồ sơ giới thiệu nhân sự đề nghị các chi hội niêm phong kín, gửi trực tiếp cho đồng chí Chánh Văn phòng hội).

2.3- Họp BCH lần 2 để nhận xét, đánh giá cán bộ, thông qua danh sách nhân sự BCH và thống nhất quyết định giới thiệu người ứng cử các chức danh chủ chốt, trình các cấp có thẩm quyền. Thời gian: xong trước ngày 10/10/2018.

2.4. Làm việc trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền về công tác nhân sự (TT Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Sở Nội vụ).

2.5- Thực hiện các nội dung trong đại hội, sau đại hội như đã nêu trên.

3 - Giải quyết đơn thư  (nếu có):

3.1 - Chỉ giải quyết các đơn, thư trước 15 ngày (tính đến ngày tổ chức Đại hội). Đơn thư gửi sau và trong thời gian Đại hội chỉ xem xét những vấn đề cấp bách, còn chuyển BCH mới, Ban kiểm tra mới xem xét, giải quyết.

3.2 - Chỉ giải quyết đơn, thư có tên, địa chỉ người gửi. Đơn thư nặc danh chỉ có giá trị tham khảo, không đưa ra giải quyết.

Đề án này đã được Hội nghị Ban Chấp hành Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh  thông qua tại hội nghị ngày ...  tháng ... năm 2018 và được các cơ quan chức năng của tỉnh tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ sung tại phiên họp giữa Thường trực hội với các ngành ngày ... tháng ... năm 2018.

                                                                                  T/M. BAN CHẤP HÀNH

                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH

                      

                                                                                   Nguyễn Thúy Quỳnh 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Dự thảo Điều lệ Hội

Văn kiện 5 năm trước