Góc biếm họa Tạp chí VNTN số 23

Tranh. Nguyễn Dũng