Độc đáo bóng đá nữ ở Bình Liêu – Quảng Ninh qua ống kính của NSNA Việt Hùng

33

Việt Hùng