Góc biếm họa Tạp chí VNTN số 21

Tranh: Nguyễn Trần Bạch Liên