Em hỏi bầu trời

NGÔ VĂN QUYẾT

Đêm Trung thu em hỏi
Bầu trời tít trên cao,
Do đâu người lại gọi:
Ông Trăng và Ông Sao?

Vào tuần đầu của tháng
Trăng là trăng Thượng huyền.
Nửa trên tối như mực,
Nửa dưới cong lưỡi liềm!

Vào trung tuần của tháng
Trăng tròn sáng rực trời.
Chị Hằng – tên gọi mới,
Dẫn chúng em đi chơi!

Vào tuần cuối của tháng
Nửa dưới tối chẳng sai.
Trăng Hạ huyền tên gọi
Nửa trên cong nét ngài!

Vầng trăng không có tuổi
Hết Trăng Non, Trăng Già
Theo thời gian biến đổi
Trên bầu trời bao la!

Ôi một vầng trăng sáng,
Kính yêu gọi bằng Ông.
Thân thương em gọi Chị,
Cuộc đời huyền diệu không?