Làng nghề Thù Lâm

LÀNG NGHỀ THÙ LÂM

(XÃ TIÊN PHONG, THỊ XÃ PHỔ YÊN) QUA ỐNG KÍNH NGHỆ SỸ NHIẾP ẢNH QUANG HỒI