Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay