Tăng cường hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số

VNTN – Ngày 08/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 279/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hoá, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp, hiện đại hoá; về những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Về nội dung, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với giới thiệu, quảng bá văn hoá truyền thống, phát triển du lịch, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số; về các mô hình Câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật ở thôn, bản, làng, buôn, phum, sóc, xóm, ấp và khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số…

Về phương thức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các tin, bài, các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, toạ đàm, các thông điệp trên các loại hình báo chí; truyền thông ở cơ sở thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã; tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và lồng ghép nội dung tuyên truyền trong hội nghị tập huấn, các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; tuyên truyền cổ động trực quan bằng các pano, tranh cổ động, băng rôn, bảng tin điện tử nơi tụ điểm sinh hoạt văn hoá, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền về đề tài dân tộc thiểu số đặt tại các thư viện, điểm bưu điện – văn hoá xã.

Thời gian thực hiện Kế hoạch: trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng trình UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền, phổ biến về các nội dung của Đề án ở địa phương, cơ sở; phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số ở địa phương, cơ sở.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung về phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số và các nội dung của Đề án trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư…

                                                                                                          VNTN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây