Mầm nắng

Mai Hoàng Hanh

Mầm nắng

Buổi sớm tinh mơ
Chim sâu phấn khích
Mổ mầm nắng tơ
Rồi kêu: Thích thích!

Gió hát vô tư
Chim sâu nín thở
Nghe mầm nắng nhỏ
Lớn thành mùa thu.