Bù nhìn

Duy Đắc

Bù nhìn

Lênh khênh tay gậy tay cờ
Mặt bôi trắng bệch đầu bờ dọa ai
Cũng nón áo cũng cân đai
Dang tay ông đứng ra oai trên đồng

Lũ chim chóc lũ cầy nhông
Thoáng trông thấy bóng của ông đã chuồn
Mấp mô lũ chuột lũ chồn
Mắt la mày lém vía hồn trên mây

Lặng thinh canh giữ đêm ngày
Nắng mưa ông chẳng mảy may một lời
Dưới chân ngô lúa bời bời
Vụ năm gối tiếp vụ mười đầy kho

Hết mùa rơm hóa thành tro
Bù nhìn ông cũng lên lò hỏa thiêu
Một đời một kiếp rong rêu
Công ông ai trả bao nhiêu cho vừa?