Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025:

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 73 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 5.414 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy Khối đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Phân công các đồng chí ủy viên Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành phụ trách, theo dõi các tổ chức cơ sở đảng, thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình, dự kiểm điểm, dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Là một Đảng bộ đặc thù, không có chính quyền cùng cấp, để làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phục vụ lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan như Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh… định kỳ làm việc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước.
Từ thực tiễn nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cấp ủy chủ động xây dựng, ban hành chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, xác định rõ nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Quá trình thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của từng cá nhân. Do đó, đã tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy cơ sở ban hành chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với nhiệm vụ của các cơ quan, doanh nghiệp.

Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên khóa XIV (họp ngày 8/5/2020). Ảnh: Văn Cường.

Cùng với việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, Đảng ủy Khối đã quan tâm đổi mới quy trình ban hành nghị quyết cấp ủy. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ với phương châm chỉ đạo “công tác chuyên môn của các cơ quan đơn vị là cơ bản, công tác xây dựng Đảng là toàn diện”, nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề quan trọng, then chốt để ban hành nghị quyết, đề án bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm hạt nhân chính trị, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tại tổ chức đảng ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, trên cơ sở nhiệm vụ của ngành, hằng tháng cấp ủy ban hành nghị quyết để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành. Tại các doanh nghiệp, cấp ủy đã xây dựng quy chế làm việc, quy định mối quan hệ giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc và các đoàn thể. Tích cực cùng với Ban Giám đốc, chủ doanh nghiệp đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, vận động người lao động hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững.
Một trong những giải pháp trọng tâm mà Đảng ủy Khối thực hiện để đổi mới phương thức lãnh đạo đó là thông qua vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, từ đó, tập hợp, thu hút quần chúng cùng thực hiện, bảo đảm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Quy định 101, Quy định 55, Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Từng đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo, đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, gắn với kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét, xếp loại thi đua hằng năm. Hầu hết cán bộ, đảng viên trong Khối có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành tốt Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Hằng năm, đã có 97,67% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ thấp (0,39%).
Tuy vậy, năng lực lãnh đạo và phương thức hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối một số mặt chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Một số lĩnh vực công tác chỉ đạo chưa quyết liệt. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở có lúc chưa kịp thời. Việc lãnh đạo xây dựng và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp cơ sở còn hạn chế. Còn có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tính chiến đấu của một số cấp ủy viên, đảng viên chưa cao, còn một số tập thể cấp ủy, cán bộ đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xác định: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, tạo môi trường khuyến khích đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Đồng thời xác định 3 khâu đột phá: (1) Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. (2) Tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, tăng cường kiểm soát quyền lực thông qua tự phê bình, phê bình và sự giám sát của cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động. (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; phát triển hạ tầng kinh tế số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chú trọng thực hiện các giải pháp:
Một là, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc của cấp ủy, xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, gắn trách nhiệm của tập thể và phát huy vai trò từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát các tập thể và cá nhân trong việc thực hiện Quy chế. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng trong sinh hoạt cấp ủy và Ban Thường vụ. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát người đứng đầu thông qua tự phê bình và phê bình và giám sát của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, đoàn thể.
Hai là, nâng cao vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; sâu sát, phù hợp và sáng tạo trong chỉ đạo cơ sở. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác; phẩm chất đạo đức, lối sống; vai trò tiên phong, gương mẫu, đặc biệt là tư duy tham mưu, chỉ đạo chiến lược, tầm bao quát trong xử lý công việc.
Ba là, xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp với ban cán sự, đảng đoàn và các cơ quan liên quan; phối hợp với các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy trong quản lý, đánh giá tổ chức đảng và đảng viên.
Bốn là, tiếp tục đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, giải pháp phù hợp, khả thi. Trong đó, chú trọng việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực của cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả, thực chất.
Năm là, quan tâm công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Nâng cao nhận thức của người đứng đầu về vai trò công tác xây dựng đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trước hết là phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; xây dựng khối đoàn kết thống nhất tại cơ sở và trong toàn Đảng bộ.
Sáu là, đề cao vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, luôn tự soi, tự sửa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.

Ngô Văn Lâm

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây