Tuyên truyền phải “đúng” và “trúng”

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1/8/1930 – 1/8/2020)

VNTN – Tuyên truyền là nội dung công tác quan trọng hàng đầu của Ngành Tuyên giáo. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020), phóng viên Văn nghệ Thái Nguyên đã có cuộc trò chuyện với ông Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác này.

Trước tiên, xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện. Đầu tiên, xin ông cho độc giả của VNTN hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền trong các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo?
Ông Hoàng Anh Trung: Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương được thực hiện theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư. Nội dung khá dài và với những người không trong Ngành thì cũng hơi khó hiểu, bởi được phân theo các nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đề xuất”, “Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát”, “Thẩm định, thẩm tra”,… Các lĩnh vực của công tác Tuyên giáo được giao nhiệm vụ cụ thể trong đó, bao gồm cả công tác Tuyên truyền. Nhưng có thể khái quát một cách dễ hiểu hơn: “Tuyên truyền” vừa đứng riêng, vừa nằm trong các lĩnh vực khác, như Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, Khoa giáo, Văn hóa văn nghệ… Chẳng hạn, việc tham mưu triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là nội dung thuộc lĩnh vực Khoa giáo – Văn hóa văn nghệ. Song, để triển khai thực hiện trước tiên phải là quán triệt, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết. Cho nên, có thể khẳng định Tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực công tác tư tưởng của Ngành Tuyên giáo, nhất là trong quá trình triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Vậy theo ông, vì sao công tác tuyên truyền lại giữ vai trò quan trọng trong công tác Tuyên giáo?
Ông Hoàng Anh Trung: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân nghe, dân hiểu, dân tin và dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Tôi cũng xin nói thêm, đây được xem như “kim chỉ nam” của những người làm Tuyên giáo, làm Dân vận. Lời dặn đó được Bác viết tại ATK Định Hóa, trong bài Người tuyên truyền và cách tuyên truyền đăng trên báo Sự thật số 79 (từ ngày 26/6 đến ngày 9/7/1947), nghĩa là chỉ hơn 1 tháng sau ngày Bác đến ở và làm việc tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa (20/5/1947) để cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (28/5/2020)

Rõ ràng là, mọi chủ trương, chính sách sau khi được ban hành, phải triển khai thực hiện mới trở thành hiện thực, tức là “đi vào cuộc sống”. Nhưng muốn thực hiện được và thực hiện có hiệu quả, thì nhất định phải có bước tuyên truyền để cho dân nghe, nghe rồi phải hiểu, hiểu rồi mới tin và mới làm. Đó là công việc của những người làm công tác Tuyên giáo (và có những việc bao gồm cả nhiệm vụ của những người làm Dân vận).
Trước đây ta vẫn thường nghe bộ đội nói “Tư tưởng không thông, đeo bình tông cũng nặng”, vì vậy công tác Tuyên truyền rất quan trọng trong công tác Tuyên giáo. Nó góp phần thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt mọi chủ tương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo ông, trong tình hình hiện nay, làm công tác Tuyên giáo dễ hay khó? Và Ngành Tuyên giáo cần làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ Tuyên truyền?
Ông Hoàng Anh Trung: Phải khẳng định rằng, 90 năm qua, chưa bao giờ và chưa có ai nói rằng làm Tuyên giáo là dễ cả. Nhưng mỗi một giai đoạn lịch sử, mỗi một thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn có những phương pháp phù hợp để thực hiện công tác này. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã chứng mình điều đó. Cá nhân tôi nhận thấy, làm công tác Tuyên giáo chưa bao giờ dễ dàng, bởi không có một trường lớp nào đào tạo cụ thể các công việc cán bộ Tuyên giáo phải làm. Mỗi cán bộ phải tự rèn giũa qua thực tế công tác. Mặt khác, nếu công tác kiểm tra và tổ chức của Đảng có quy trình, có thể lượng hóa, thì kết quả công tác Tuyên giáo lại nằm ở kết quả các lĩnh vực kinh tế- xã hội.
Hiện nay, công tác Tuyên giáo ngày càng đòi hỏi cao hơn, vì khối lượng công việc lớn, tổ chức bộ máy tinh gọn, biên chế giảm. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin và tri thức nhân loại phát triển như vũ bão, có tác động mạnh mẽ vào đời sống xã hội, cuộc sống của mỗi người, tác động đến xu hướng vận động của xã hội trên cả mặt tích cực cũng như tiêu cực; phải đối mặt với an ninh phi truyền thống như chủ quyền quốc gia về không gian mạng; trí tuệ nhân tạo, đời sống thực – đời sống ảo, vấn đề số hóa thông tin, xã hội hóa thông tin, cá nhân hóa trong tiếp cận thông tin… Công tác Tuyên giáo phải tham mưu cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân, phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái không phải chỉ của các thế lực thù địch, mà còn phải dự báo, định hướng tư tưởng, góp phần ngăn ngừa “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ở mỗi người. Đây là điều khó, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, sự tỉnh táo, linh hoạt của đội ngũ cán bộ Ngành Tuyên giáo.
Muốn cho công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng đạt hiệu quả cao, thì điều quan trọng nhất là nội dung tuyên truyền, giáo dục phải phản ánh đúng những nguyện vọng sâu xa và những quyền lợi chính đáng của dân chúng. Bên cạnh đó, phải có phương pháp thật sự khoa học để mọi người tự mình nhận thức được sự cần thiết phải tập hợp lại, từ đó tự giác tham gia công việc cách mạng. Nói một cách dễ hiểu, tuyên truyền phải “đúng” và “trúng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích, chỉ rõ điều này. Theo Người, nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, sâu sắc, thiết thực, cụ thể. Có nghĩa là “Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, cụt đuôi mà phải có đầu, có đuôi, có nội dung… Nói ít nhưng nói cho thấm thía, nói cho chắc chắn thì quần chúng thích hơn”. Người còn căn dặn: Khi tuyên truyền cần phải lắng nghe thông tin, ý kiến phản hồi của đông đảo nhân dân. Bởi vì, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước sau khi phổ biến, lấy ý kiến nhân dân sẽ được thực tiễn cuộc sống ở cơ sở kiểm nghiệm, bổ sung và kiến nghị. Do vậy, cần tránh cách tuyên truyền theo kiểu áp đặt. Trong bài Lời căn dặn các đội viên tuyên truyền xung phong nói ngày 20/10/1945, Người thẳng thắn chỉ ra: “Chớ có lên mặt làm “quan cách mạng”. Chớ có tưởng đi tuyên truyền đây là đi dạy người ta chứ không cần học lại người ta, lãnh đạo người ta chứ không chịu người ta phê bình”.
Nói một cách khái quát, Tuyên truyền phải “đúng” nghĩa là phải đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, hơn nữa phải đúng với thực tế, vì nói sai sẽ không ai tin, mà không tin thì người ta sẽ không làm, hoặc làm chống đối, không mang lại hiệu quả thiết thực. Tuyên truyền phải “trúng” nghĩa là nói đúng với cái người ta muốn nghe, đúng vấn đề mà họ chưa có thông tin, chưa được định hướng, thậm chí đang hoang mang, muốn nghe, muốn biết. Làm được như vậy, tuyên truyền mới “thành công” như Bác Hồ căn dặn.

Ông có thể nói vắn tắt một số kết quả công tác tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh trong thời gian vừa qua và phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa văn nghệ, báo chí trong thời gian tới?
Ông Hoàng Anh Trung: Những năm qua, Ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức; khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới; tạo sự đồng thuận trong xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh địa phương.
Ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, triển khai nhiều đề án lớn về lĩnh vực Tuyên giáo. Các đề án đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Thời gian tới, phát huy truyền thống 90 năm của Ngành Tuyên giáo, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh được xác định là phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Đối với công tác, báo chí, cần tiếp tục đổi mới quyết liệt hơn nữa, bám sát định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng trong hoạt động văn hóa, văn nghệ; đội ngũ văn nghệ sĩ cần xác định rõ trách nhiệm của mình góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, qua đó tham mưu chỉ đạo, làm tốt công tác định hướng thông tin, báo chí, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để hình thành “điểm nóng”. Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tình hình để xuyên tạc, kích động chống phá công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đấu tranh phải có sức thuyết phục; kết hợp giữa xây và chống, chống và xây; kiên định mục tiêu lý tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân.

Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông. Nhân dịp này, VNTN xin chúc các vị lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Ngành Tuyên giáo của tỉnh có nhiều sức khỏe và thu được nhiều kết quả trong công tác!

Trần Văn (thực hiện)