Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bảo vệ môi trường

201

VNTN – Thực hiện Thông báo số 56/TB-BVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện nhiệm vụ môi trường năm 2020; Quyết định số 1429/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt nhiệm vụ môi trường, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chi tiết cụ thể các bạn xem thể lệ cuộc thi bên dưới:

VNTN