Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam

VNTN – Đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2020), ngày 8/4/2020 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với tổ chức Hội và đội ngũ những người làm báo cách mạng.

Các nhà báo lão thành và thế hệ nhà báo hôm nay chụp ảnh lưu niệm tại Bia Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam” tại Điềm Mặc, Định Hóa.

Nguồn: nhabaothainguyen.vn

Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã chỉ đạo thành lập Đoàn Báo chí Việt Nam, sau ngày toàn quốc kháng chiến đổi thành Đoàn Báo chí kháng chiến. Ngày 21/4/1950, trên cơ sở Đoàn Báo chí kháng chiến, tại chiến khu Việt Bắc (xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, trong khu ATK Định Hóa, Thái Nguyên), Hội Những người viết báo Việt Nam được thành lập, đánh dấu một mốc son lịch sử trong sự phát triển của đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam.

Nội dung Chỉ thị 43-CT/TW đã khẳng định, suốt 70 năm qua, hoạt động của tổ chức Hội và của giới báo chí luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự tin cậy, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân. Trong những năm gần đây, Hội đã thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Theo đó, Hội thường xuyên tổ chức, động viên, khích lệ đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của đất nước; đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí đã tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức Hội đã tích cực tham gia xây dựng cơ chế và chính sách báo chí, giám sát việc tuân thủ pháp luật về báo chí, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh những thành tích, ưu điểm đạt được, Chỉ thị cũng chỉ rõ một số hạn chế trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam như: Một số tổ chức hội, cơ quan báo chí chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; một bộ phận hội viên còn chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác nghiệp báo chí trong tình hình mới; vẫn còn một bộ phận người làm báo thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, dẫn đến tình trạng hoạt động báo chí xa rời tôn chỉ mục đích, thiếu tính định hướng…

Trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến nước ta; công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kỳ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ có nhiều thuận lợi và cơ hội, song cũng có không ít khó khăn, thách thức. Để nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong các các cơ quan báo chí và các cấp hội, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; các cấp Hội Nhà báo VN tích cực tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo; tiếp tục củng cố tổ chức Hội thống nhất, chặt chẽ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo; triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo; thực hiện nhiều biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trên trường quốc tế…

 Vì lợi ích của đất nước và nhân dân, khắc sâu lời căn dặn của Bác Hồ: “Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”, tất cả các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và toàn thể đội ngũ những người làm báo ngày càng nỗ lực, chung sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Kim Việt

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây