Dấu xưa Luy Lâu

106

DUY ĐẮC

Dấu xưa Luy Lâu

Đi trên thành cổ Luy Lâu
Chạm vào mảnh vỡ của mầu thời gian
Từ trong phế tích hoang tàn
Tiếng ngựa hí tiếng voi dàn thế công

Tiếng quân reo tiếng trống đồng
Tiếng bờ cõi tiếng non sông vọng về
“Sông Dâu trăm chiếc thuyền kề”
Ca dao bồi đắp miền quê đất lành

Ngựa voi đã hóa đá xanh
Quỳ bên lăng miếu vá lành vết đau
Đi trên thành cổ Luy Lâu
Chẳng quan Thái Thú chẳng mầu quyền uy

Chuông ngân thủng thẳng từ bi
Gõ vào nhân thế thầm thì câu kinh
Vịn vào huyền sử quê mình
Nhuộm xanh cổ tích dáng hình Văn Lang