Sẵn sàng cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới

VNTN – Cùng với các tổ chức cơ sở Đảng trong cả nước, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã La Bằng, huyện Đại Từ lần thứ XXIV và Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời xây dựng được Nghị quyết có nhiều điểm nhấn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Đây cũng là 2 địa phương được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lựa chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 của toàn Đảng bộ tỉnh.
Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội, Đồng chí Thiệu Hoàng Hà – Bí thư Đảng ủy phường Mỏ Chè cho biết: “Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp trên, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được BTV và BCH Đảng bộ phường tập trung thực hiện; nhất là trong công tác xây dựng văn kiện và Đề án nhân sự BCH Đảng bộ phường khóa mới. Theo đó, các dự thảo văn kiện của Đại hội đều được xin ý kiến các tổ chức đoàn thể, các đảng viên người có uy tín trên địa bàn, trên cơ sở đó, tổng hợp, tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo chính trị. Trong kiểm điểm, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phê bình và tự phê bình. Đối với công tác nhân sự được xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo tính kế thừa. Nhờ đó, dự kiến nhân sự BCH Đảng bộ khóa mới đều được tín nhiệm và trúng cử với số phiếu cao”.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thép, Bí thư Đảng ủy xã La Bằng cũng chia sẻ: “Trong quy trình bầu cử tại Đại hội lần này, chúng tôi tiếp tục thành lập Tổ hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ công tác bầu cử, qua đó góp phần tăng tính trung thực, khách quan và tiết kiệm thời gian trong quy trình kiểm phiếu. Điểm mới của Đại hội lần này là việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIV, Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để triển khai có hiệu quả nội dung này, ngay sau khi nhận được văn bản của cấp trên, chúng tôi đã khẩn trương gửi tới các chi bộ trực thuộc để nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Tổng hợp báo cáo đóng góp được trình bày tại Đại hội đã tập hợp trí tuệ của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi cho rằng việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội cấp trên rất thiết thực, phát huy được tính dân chủ và trí tuệ tập thể, qua đó cũng sẽ làm căn cứ để các Nghị quyết của Đảng sau này sớm đi vào cuộc sống”.
Đối với cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn Đảng bộ Phú Bình để tổ chức đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, bên cạnh quan tâm chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến nay, 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đều hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đời sống nhân dân được quan tâm, tăng cường. Theo dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện đặt ra chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chọn 3 khâu đột phá để quyết tâm xây dựng mục tiêu phấn đấu huyện Phú Bình trở thành thị xã vào năm 2025, gồm: phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế tư nhân và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.
Không chỉ các tổ chức cơ sở Đảng được lựa chọn để tổ chức Đại hội điểm ở từng cấp, mà hiện nay bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Kế hoạch và hướng dẫn của tỉnh, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, các chi, đảng bộ trực thuộc, nhất là đảng bộ các địa phương đều đã khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai ở cấp mình. Đến hết tháng 8/2019 đã thành lập các tiểu ban: Văn kiện; Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức – Phục vụ để giúp cấp uỷ chuẩn bị, phục vụ đại hội. Hiện nay, Tiểu ban Văn kiện đang tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn kiện trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong đó, Tổ biên tập Văn kiện đã làm việc với các ngành, địa phương liên quan nhằm rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển và nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở, qua đó lấy căn cứ để xây dựng báo cáo chính trị. Theo kế hoạch, sau khi hoàn chỉnh đề cương chi tiết, lộ trình xây dựng dự thảo văn kiện được thực hiện qua 6 bước và sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2020 để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng với việc tích cực xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đang tập trung rà soát công tác quy hoạch và đánh giá cán bộ để chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến nay, công tác nhân sự đang được Tiểu ban Nhân sự rà soát, thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.
Phát biểu tại hội nghị BTV Tỉnh ủy mới đây, liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: “Sau Đại hội điểm của 2 địa phương cấp xã, Đảng bộ các địa phương cần rút kinh nghiệm đối với những nội dung đã chỉ ra, qua đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiểu ban văn kiện và Tổ biên tập văn kiện tiếp tục bổ sung, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội sớm trình BCH Đảng bộ tỉnh trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân (hoàn thành xong trước ngày 15/4/2020); gửi xin ý kiến các ban, bộ, ngành TW và đưa ra thảo luận tại đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Tiểu ban nhân sự khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án nhân sự cấp ủy các cấp, tiến tới hoàn thiện Đề án nhân sự cấp ủy các cấp trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ. Tiểu ban tổ chức phục vụ khẩn trương tham mưu hoàn thành việc rà soát, đánh giá, đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20”.
Theo kế hoạch 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian tổ chức đại hội đối với các chi, đảng bộ cơ sở không quá 02 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 03 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

TRẦN TRANG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây