Lên chùa Tây Thiên Trúc*

Đầu xuân đi ngược dốc
Theo tiếng mõ lên chùa cầu được vận may
Tây Thiên Trúc bao đời tọa lạc
Chúng sinh hướng thiện ở nơi này

Bốn bề bát ngát chè với lúa
Suối Giải Oan rửa mãi vẫn còn oan
Người hiền lành còn nhiều nghèo đói
Bụt linh thiêng có thấu đại ngàn

Người bốn phương lên chùa niệm phật
Miệng lẩm nhẩm “a…di…đà”
Xe tiền tỉ cũng đỗ về chùa Thiên Trúc
Chễm chệ ngồi toàn những đại gia

Trong hương khói có nhiều uẩn khúc
Người đi chùa chưa được tịnh tâm
Lòng nhủ lòng giây lát
Tu tại gia hơn ơn bụt nhìn nhầm.

* Chùa Tây Thiên Trúc ở xã Quân Chu – Đại Từ

Xuân Nùng