Sắp xếp lại 04 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

1297

VNTN Đây là một trong những nội dung được UBND tỉnh trình tại ngày làm việc thứ nhất (22/7) của Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, để ban hành Nghị quyết “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 – 2021”.

Theo Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 18/7/2019, thì 3 đơn vị: xã Kim Sơn (huyện Định Hóa), xã Vinh Sơn và phường Lương Châu (thành phố Sông Công)  sẽ thực hiện sắp xếp lại do có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định; và xã Kim Phượng (huyện Định Hóa) sẽ thực hiện sắp xếp lại theo diện khuyến khích.

Cụ thể, sẽ nhập toàn bộ 10,28km2 diện tích tự nhiên và 2.222 người của xã Kim Sơn với toàn bộ 12,59 km2 diện tích tự nhiên và 2.615 người của xã Kim Phượng để thành lập xã Kim Phượng (huyện Định Hóa) có diện tích tự nhiên 22,87 km2, quy mô dân số 4.837 người. Sẽ nhập toàn bộ 2,37km2 diện tích tự nhiên và 2.904 người của phường Lương Châu với toàn bộ 8,29 km2 diện tích tự nhiên và 2.724 người của xã Vinh Sơn để thành lập phường Châu Sơn (thành phố Sông Công) có diện tích tự nhiên 10,66 km2, quy mô dân số 5.628 người.

Theo Báo cáo số 166/BC-UBND của UBND tỉnh ngày 18/7/2019 tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 thì tỉ lệ đồng thuận là trên 90%.

Sau buổi làm việc cuối cùng vào ngày mai (23/7), nếu Nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ, Đề án “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 – 2021” trình Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo Đề án, phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp như sau:

– Đối với xã Kim Phượng (huyện Định Hóa): 07/39 cán bộ, công chức cấp xã chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác; thôi đảm nhiệm chức danh 5/21 người hoạt động không chuyên trách, người hoạt động hưởng hỗ trợ khác ở cấp xã; dự kiến chuyển công tác 02 hiệu trưởng, 03 hiệu phó và giữ nguyên 95 giáo viên, nhân viên trong tổng số 100 viên chức sự nghiệp của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

– Đối với phường Châu Sơn (thành phố Sông Công): bố trí nghỉ chế độ, chính sách của Nhà nước 01 người và chuyển công tác sang cơ quan đơn vị khách 02 người trong tổng số 36 cán bộ, công chức cấp xã; thôi đảm nhiệm chức danh 15/28 người hoạt động không chuyên trách, người hoạt động hưởng hỗ trợ khác ở cấp xã; dự kiến chuyển công tác 02 hiệu trưởng, 02 hiệu phó và giữ nguyên 64 giáo viên, nhân viên trong tổng số 68 viên chức sự nghiệp của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Bích Hồng