Chuẩn bị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

VNTN – Để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/06/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết. Qua đây sẽ đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, việc sơ kết ở các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị sẽ hoàn thành trong tháng 4/2019; hoàn thành sơ kết ở cấp tỉnh trong tháng 5/2019; hoàn thiện báo cáo sơ kết gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 31/5/2019.

Để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trong Đảng bộ,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra gồm 15 thành viên, do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng Đoàn. Trong thành phần của Đoàn kiểm tra có đại diện Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra tại 6 đảng bộ: TP.Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, Khối Các cơ quan tỉnh, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên, huyện Võ Nhai và Phú Lương từ ngày 25/3-5/4. 11 đảng bộ còn lại tự kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo BTV Tỉnh ủy trước ngày 10/4. Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo trong toàn Đảng bộ, trình BTV Tỉnh ủy trước ngày 30/4.

Kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra (chiều 19/3), đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, tránh hình thức. Đồng thời đánh giá, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW phải gắn với kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác…

Bích Hồng