Xây dựng Hội vững mạnh gắn với quy tụ, phát huy mọi nguồn lực

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI VII HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH

VNTN – Tôi đã gắn bó với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên ngay từ những ngày đầu thành lập (1987). Là Giám đốc Bảo tàng tỉnh – Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh nhiệm kỳ 2 (1992 – 1998), trải qua 6 nhiệm kỳ đại hội, 31 năm xây dựng, trưởng thành, tôi rất mừng trước sự lớn mạnh của Hội cả về số lượng và chất lượng. Báo Văn nghệ Thái Nguyên tự hào đang trong tốp đầu các hội, báo chí văn nghệ trong cả nước.

Trong bối cảnh hệ thống chính trị trong cả nước, các cấp các ngành, các địa phương thực hiện tinh giản biên chế, Đảng, Nhà nước có chủ trương khuyến khích các Hội tự chủ kinh phí, hướng tới dần xã hội hóa hoạt động thì Văn phòng Hội (kể cả Báo Văn nghệ Thái Nguyên) co lại chỉ có 8 biên chế, còn lại là lao động hợp đồng tự lo. Kinh phí hoạt động và chi phí khác theo đó cũng rất hạn hẹp. Trước thềm Đại hội nhiệm kỳ VII, tôi xin đề xuất thêm một số giải pháp để Hội tồn tại và phát triển bền vững.
Cần phải có Thường trực Hội, Ban Chấp hành, Văn phòng Hội tâm huyết, có tầm và bản lĩnh, ý chí có thể quy tụ, phát huy mọi nguồn lực cho các hoạt động của Hội. Sinh thời, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Bác Hồ (với bút danh XYZ) viết tại ATK Định Hóa đã nhấn mạnh vai trò có tính quyết định của người cán bộ lãnh đạo: cán bộ là cái gốc của mọi công việc, cán bộ nào phong trào ấy. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quán triệt: “Bố trí người sai thì bộ máy đông mà vẫn hỏng việc”, do vậy Thường trực Hội, Ban Chấp hành cùng toàn thể hội viên nên nêu cao trách nhiệm vì Hội lựa chọn, tiến cử, bầu ra Ban Chấp hành, Thường trực Hội tâm huyết trên cơ sở kế thừa, bổ sung thêm những gương mặt mới với thước đo kết quả công việc làm đầu. Trên nền tảng đó, Văn phòng Hội sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, mỗi cán bộ, nhân viên có thể chủ động làm việc theo hướng thạo một việc, làm tốt nhiều việc. Cử ra người có năng lực tổ chức sự kiện, huy động nguồn lực, tuyên truyền quảng bá trên Báo Văn nghệ Thái Nguyên, các ấn phẩm khác của Hội, của hội viên …với cơ chế thông thoáng, có tính chuyên nghiệp hơn.
Rất mong Thường trực Hội khóa VII – Ban Chấp hành Hội tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh trên bình diện mới để hoạt động sao cho trúng ý Đảng, hợp lòng dân. Tiếp tục kết nối sự hợp tác với các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, các Hội Văn nghệ địa phương trong và ngoài tỉnh, các nguồn lực của các trường đại học và cao đẳng. Báo Văn nghệ Thái Nguyên tiếp tục nâng cao nội dung, hình thức, hoạch định chiến lược phát triển, tăng cường sân chơi văn nghệ thu hút giới trẻ, nâng cao số lượng phát hành…
Sự đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng Hội là sự đảm bảo cho Đại hội thành công và để Hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đồng Khắc Thọ (Chi hội Văn xuôi)