Mù sương ngọn khói

VNTN – Ngỡ là mây gió mù sương
trong hoa có một con đường ong bay
trong quả có một mầm cây
trong tay có một bàn tay ai cầm
trong khôn ngoan có lỗi lầm
dại bao nhiêu chả có lần khôn ngoan
khuyết cho nửa trái trăng vàng
tròn cho nửa trái trăng đang hao gầy
lập lòe vừa sáng vừa bay
đêm đang đom đóm mà ngày ở đâu
hóa ra cái yếm Thị Mầu
nửa là quả táo nửa câu ỡm ờ
trong câu thật có câu đùa
bội thu mà vẫn mất mùa dẻo thơm
chỉ còn đây rạ đây rơm
mù sương ngọn khói con đường lên mây…

Nguyễn Hưng Hải

Should you truly need to conserve money, you can always start

This

But no matter where you go to

Look into https://www.affordable-papers.net/ all the various websites offering this type of service prior to making a last decision as the free ones will undoubtedly vary significantly in what they offer.

acquire the information, make sure to make time to browse through it.

way, you won’t overlook anything which you may be talking about from the body of your essay.

looking into purchasing used study newspapers instead of purchasing brand-new ones.