Những đồi chè ở huyện Đại Từ qua ống kính của NSNA Ngọc Hải

76