Cộng cảm xuân

62

Phan Trung Thành

Cộng cảm xuân

Khi không còn đập chắn nào nữa
người thợ lò
bắt đầu những nhát xúc đầy trong khoan kí ức

Hỡi chùm chữ chiếc xẻng tí hon
ngấm ấm vi bào hoa tuyết
xắn mảnh thơm tròn giòn tan

Trên đường băng từ từ anh hạ cánh
người thợ lò mất hút
từng hơi thở là mùa xuân.