Nâng điểm thi (Tranh: Nguyễn Dũng)

10

Tranh: NGUYỄN DŨNG