Nâng điểm thi (Tranh: Nguyễn Dũng)

39

Tranh: NGUYỄN DŨNG