Thông báo “Về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên 2020”

179

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên thông báo “Về việc tạm dừng tổ chức Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên 2020”