Góc biếm họa số tết 2020

183

Tranh của các họa sĩ: HUY CHƯƠNG, DUY SƠN, NGUYỄN DŨNG