Nhân Dân

25

Lụt hạn quay tròn Người trồng khoai, cấy lúa
Người đốt lửa
Người thắp truyền ngọn lửa
Người đưa nôi thi sĩ, anh hùng.

Người khơi dòng cho sông cho suối
Người phá bung những lối mòn chật hẹp
Người quét đông đi
Người kéo xuân về.

Người tràn phố, ngập quê
Người xanh hơn rừng
Người cao hơn núi
Người chính là Thượng Đế
Vô địch là Nhân Dân trong mọi cuộc đua tài.

Tô Hoàn