Mưa thành phố

51

Mưa thành phố thật là duyên
Một mình anh với Thái Nguyên một mình
Mưa mờ, gió lạnh vô tình
Mơn man thơ thắm ảnh hình ngày xưa
Anh vẫn đợi, em vẫn chờ
Hàng cây ven phố bây giờ thêm xanh
Sang xuân hoa thắm lá cành
Bên Hồ Núi Cốc một nhành non em
Sông Cầu lặng lẽ, dịu hiền
Trong veo gội mái tóc mềm như tơ
Chuyện mình như thực như mơ
Hôm nay về gặp màn mưa đẫm tình.

Nguyễn Huấn