Chiều cuối năm

48

Đã vét cạn cho ngày
Chiều cuối
Năm
Khói lơ mơ tàn thuốc
Ông lão thả con cá vàng xuống nước
Vội vã lên triền đê
Giấc mơ lội ngược
Mong cá chép thành Thần, Phật về trời
Hoa cúc nép đào, mai
Giấu chuyện làng hoa giờ hẹp lại
Chợ Tết – đường quê – vi vút gió ngoại ô
Anh an cư
Trên trái tim du mục thời gian
Được mất tuần hoàn
Năm mới.

Bùi Việt Phương