Nâng cao chất lượng tờ báo văn nghệ của “Thủ đô kháng chiến”

533