Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018”

2118

Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018”

VNTN – Cuộc thi do UBND tỉnh tổ chức, giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức về cải cách cách hành chính của các cấp, ngành, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; phát huy tính năng động, sáng tạo trong cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết, cắt giảm chi phí, tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính…

Đối tượng tham gia cuộc thi là các cán bộ, công chức, viên chức; Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội; và quần chúng nhân dân. Bài dự thi phải có nội dung trung thực, thông tin pháp luật chính xác; chưa đạt giải trong các cuộc thi khác; chưa được thông qua Hội đồng sáng kiến tỉnh. Các bài thi có tính khả thi cao trong thực tiễn sẽ được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để nhân rộng thực hiện trên địa bàn tỉnh.

BTC nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 31/10/2018, tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; số điện thoại: 02083 654 932. Hoặc gửi qua email: cchc@thainguyen.gov.vn; (hoặc UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi cư trú trong địa bàn tỉnh).

Giải thưởng sẽ được trao cho nhóm tác giả và tác giả. 1 giải nhất (7 triệu đồng/nhóm tác giả; 4 triệu đồng/tác giả); 2 giải Nhì (5 triệu đồng/nhóm tác giả; 2 triệu đồng/tác giả); 3 giải Ba (3,5 triệu đồng/nhóm tác giả; 1,5 triệu đồng/tác giả); 10 giải Khuyến khích (2 triệu đồng/nhóm tác giả; 700 nghìn đồng/tác giả); 2 giải tập thể (2 triệu đồng/giải).

VNTN đăng tải toàn văn Thể lệ Cuộc thi để các hội viên, quý bạn đọc xa gần tiện tìm hiểu, hưởng ứng tham gia.

 

THỂ LỆ

Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp

cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018”

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018”; Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018” (sau đây gọi là Ban Tổ chức), Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội;

– Quần chúng nhân dân;

(Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc các Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

  1. Nội dung

Các sáng kiến, cải tiến hoặc giải pháp trong thực hiện cải cách hành chính hiện nay, cụ thể như sau:

– Đề xuất giải pháp, sáng kiến, hiến kế, ý tưởng nâng cao chất lượng về công tác cải cách hành chính: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính; đặc biệt các giải pháp cải tiến quy trình làm việc, rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ, cắt giảm, hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với địa phương hoặc gây phiền hà, cản trở việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, cá nhân. Tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm của tỉnh cụ thể: Hoạt động đầu tư, đăng ký kinh doanh; đăng ký xe, cấp phù hiệu xe; đất đai; nhà ở; thuế; hộ khẩu; công chứng, chứng thực; chứng minh nhân dân; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn bộ máy, tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan nhà nước; quản lý tài sản, công sản… và các chính sách xã hội khác; đặc biệt các thủ tục chưa có quy định, quy trình cụ thể;

– Sáng kiến, ý tưởng về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp;

– Sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết TTHC ở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI, THANG ĐIỂM

  1. Yêu cầu về nội dung

– Tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, nội dung theo quy định;

– Tác phẩm dự thi phải có nội dung trung thực, thông tin pháp luật chính xác;

– Tác phẩm dự thi chưa đạt giải trong các cuộc thi khác; chưa được thông qua Hội đồng sáng kiến tỉnh;

– Mỗi bài thi được trình bày trên khổ giấy A4. Đối với các bài thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, có phần mềm thì gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm.

2. Thể thức bài thi

– Bài dự thi hợp lệ phải điền đầy đủ thông tin, gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi trong thời gian quy định;

– Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4 cỡ chữ 14 TimeNewRoman và đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Đối với bài thi có sử dụng đĩa CD để lưu trữ phần mềm, hình ảnh, âm thanh phải trích xuất nội dung, ý tưởng ra giấy như bài thi viết và cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu nếu có;

– Bài dự thi phải được in ra và gửi tham gia dự thi bằng bản giấy (phục vụ cho việc chấm thi). Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác hoặc họ, tên, nơi cư trú đối với quần chúng nhân dân.

3. Thang điểm: Thang điểm chấm tối đa 100 điểm và được cơ cấu như sau:

a) Tên sáng kiến, giải pháp: 05 điểm (đúng chủ đề, nội dung, rõ ràng);

b) Nội dung bài dự thi:

– Đặt vấn đề (20 điểm): Phản ánh thực trạng, sự cần thiết phải cải cách (nguyên nhân, thực trạng và hệ quả);

– Giải quyết vần đề (60 điểm): Mô tả chi tiết, nhiệm vụ, giải pháp; lập luận cơ sở pháp lý; lập luận tính khả thi của giải pháp; lập luận tính hiệu quả của giải pháp (giảm thời gian xử lý thủ tục và chờ đợi, giảm giấy tờ, tăng hiệu quả quản lý của Nhà nước, giảm chi phí cho Nhà nước và người dân…);

– Kết luận vấn đề: 10 điểm;

c) Trình bày: 05 điểm (rõ ràng, sáng tạo, dễ hiểu, ngôn ngữ trong sáng, có tư liệu minh họa,…);

IV. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ THI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ THAM DỰ CUỘC THI

  1. Quy định sử dụng tác phẩm dự thi

Các bài thi có tính khả thi cao trong thực tiễn sẽ được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để nhân rộng thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của thí sinh tham dự

Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan của bài thi theo quy định của pháp luật.

VI. BAN GIÁM KHẢO

Ban Giám khảo do Trưởng Ban tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi. Thành viên Ban Giám khảo là đại diện các cơ quan có liên quan.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

STT Cơ cấu giải thưởng Số lượng giải thưởng Số tiền/giải nhóm tác giả Số tiền/giải  tác giả
1 Giải nhất 1 7.000.000 4.000.000
2 Giải nhì 2 5.000.000 2.000.000
3 Giải ba 3 3.500.000 1.500.000
4 Giải khuyến khích 10 2.000.000 700.000
5 Giải tập thể 2 2.000.000  

Giá trị giải thưởng Ban Tổ chức sẽ công bố trong Quyết định trao giải thưởng; Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng tác phẩm dự thi. Quyết định của Trưởng ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC, CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

  1. Thời gian tổ chức phát động, gửi nhận bài dự thi

a) Thời gian nhận bài dự thi

– Thời gian gửi nhận bài dự thi: Đến hết ngày 31/10/2018 (Đối với các bài thi gửi qua đường bưu điện chuyển phát tại địa chỉ Ban Tổ chức quy định, thời hạn nhận tính theo dấu bưu điện);

– Trường hợp các bài dự thi nộp trực tiếp về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 01/11/2018.

b) Thời gian chấm thi:

+ Vòng 1: Thực hiện xét chọn và đánh giá các bài viết dự thi để chọn vào vòng 2 (từ ngày 01/11/2018 đến ngày 15/11/2018);

+ Vòng 2: Tổ chức vòng thi bảo vệ ý tưởng bằng hình thức thuyết trình đối với các bài thi được xét chọn ở vòng 01 (từ ngày 15/11/2018 – ngày 31/11/2018) và nếu cần thiết; đối với phần này, các thí sinh sẽ báo cáo kết quả thực nghiệm, đề xuất giải pháp cải tiến, phương án nhân rộng để Ban Giám khảo đánh giá, xét chọn kết quả.

2. Cách thức gửi tác phẩm dự thi

a) Đối với cá nhân, nhóm tác giả (quần chúng nhân dân) có thể nộp trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) hoặc gửi qua Bưu chính theo địa chỉ của Ban Tổ chức, ngoài bì đựng bài dự thi ghi rõ bài tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2018;

b) Nộp trực tiếp UBND cấp huyện (qua phòng Nội vụ) hoặc trực tiếp UBND cấp xã tiếp nhận, tổng hợp nộp UBND cấp huyện (qua phòng Nội vụ), tổng hợp nộp Ban Tổ chức theo quy định;

c) Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hoặc hư hỏng do quá trình vận chuyển và không đúng thời gian quy định.

3. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên; số điện thoại: 02083 654 932 email: cchc@thainguyen.gov.vn; (hoặc UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi cư trú trong địa bàn tỉnh).

4.Thể lệ và kết quả cuộc thi được thông báo trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thái Nguyên (thainguyen.gov.vn), Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.thainguyen.gov.vn hoặc Báo giấy và Báo điện tử Thái Nguyên http://baothainguyen.org.vn./.

  TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

  Trần Dương Thịnh