Đảm bảo công tác dự báo và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

235

VNTN – Đó là yêu cầu của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với cán bộ tuyên giáo tại Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, diễn ra vào 28/6 vừa qua.
Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo Thái Nguyên đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra: không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác và phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo. Các nội dung thông tin, tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong 6 tháng đầu năm phong phú cả về chất lượng và số lượng; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, được tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, an toàn, tiết kiệm, tạo được bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chương trình văn hóa, văn nghệ quy mô cấp tỉnh đặc sắc, quy mô chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, du khách trong và ngoài tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm có trên 500 buổi văn nghệ quần chúng, 1060 giải thể thao, thực hiện 502 buổi chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ các xã vùng khó khăn, đối tượng chính sách phục vụ 21.570 lượt người xem…

Hoạt động văn học nghệ thuật ngày càng bám sát thực tiễn sôi động của đời sống, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, góp phần từng bước nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Giải thưởng Văn học, nghệ thuật 5 năm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016 được tổ chức thành công, công tác chấm chọn giải đã thực hiện xong, đang chuẩn bị tổng kết và trao giải. Cuộc vận động sáng tác VHNT về Đại đội TNXP 915 anh hùng nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ. Cuốn sách VHNT về Đại đội 915 về cơ bản đã hoàn thành, dự kiến xuất bản trong tháng 7.
Công tác tư tưởng được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Qua nắm bắt của lực lượng chức năng, hiện có các tổ chức tôn giáo tự xưng như “Pháp luân công”; “Tâm linh Hồ Chí Minh”; “Ngọc phật Hồ Chí Minh”; “Pháp môn diệu âm”; “Hội thánh Đức chúa trời”; “Văn hóa tâm linh vô sản Hồ Chí Minh”… xâm nhập hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh. Dù không có giáo lý, giáo luật chính thống, chức sắc tôn giáo tự phong và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động, nhưng các tổ chức tôn giáo tự xưng, nhóm sinh hoạt tâm linh này vẫn giảng đạo, vẽ nên viễn cảnh hết sức hoang đường rồi dùng lời lẽ ngon ngọt để mê dụ những người nhẹ dạ, cả tin đi theo nhằm mục đích tư lợi… Nhóm đối tượng các tổ chức tôn giáo tự xưng hướng tới là người già, hưu trí, học sinh, sinh viên, người đau ốm, bệnh tật kéo dài; thậm chí cả một số đảng viên, cán bộ thiếu bản lĩnh cũng bị lôi kéo. Hoạt động của các hội, nhóm, tổ chức trên ngày càng diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Ngành tuyên giáo toàn tỉnh luôn tập trung bám sát cơ sở để nắm bắt kịp thời đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền phòng, chống các tổ chức phản động đội lốt tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động trái pháp luật trên địa bàn. Chủ động đấu tranh, phê phán có hiệu quả các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là thông tin xấu độc trên internet, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa… góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh cho Thái Nguyên.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, cho từng lĩnh vực cụ thể. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới sẽ là: Tiếp tục tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và tỉnh. Chủ động và phối hợp tổ chức điều tra dư luận xã hội, hội nghị báo cáo viên và hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ hàng tháng. Tăng cường tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, các hoạt động lễ hội, quản lý các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật. Quan tâm chỉ đạo hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống “diễn biến hòa bình”. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo Thái Nguyên cũng thẳng thắn nhìn nhận về những mặt tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Công tác dự báo và tham mưu định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trên lĩnh vực báo chí chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái một cách trực diện. Công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nhiều nơi chưa chủ động, tích cực…
Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và hoàn thành tốt hơn công tác, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục quán triệt, nghiên cứu thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ một cách nghiêm túc. Nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ làm công tác tuyên giáo đặc biệt là công tác giáo dục, giác ngộ chính trị. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, cán bộ tuyên giáo cần phải luôn chủ động bám sát hơi thở cuộc sống để dự báo, định hướng, tránh bị động nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những “người lính” trên mặt trận tuyên giáo còn phải đi tiên phong trong mọi tình huống và đưa ra các dự báo, các đề xuất chiến lược trong công tác tư tưởng, chính trị của Đảng, phải “lo trước cái lo của thiên hạ”, nhất là những vấn đề nảy sinh bức xúc liên quan xã hội, chế độ và vận mệnh của đất nước. Từ đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2018, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Anh Thắng