Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả

1303

VNTN – Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” như một luồng gió mới đến khắp mọi miền đất nước. Ba tháng sau khi Nghị quyết được triển khai, tại Thái Nguyên, tinh thần tinh gọn bộ máy để phát huy hiệu lực, hiệu quả được thấm nhuần trong mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ đảng viên.


Khác với những lần học tập các nghị quyết trước, lần này Thường trực Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có cái mới là tiến hành đồng thời vừa học tập và quán triệt xây dựng Đề án, có lộ trình thực hiện ngay.
Vì vậy, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Thường trực Tỉnh ủy đã triệu tập toàn bộ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thành, thị, các sở, ban, ngành để nghe quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, xây dựng đề án với mốc thời gian xác định, trình duyệt triển khai thực hiện theo lộ trình. Sau đó là các hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18/NQT-W và Nghị quyết số 19/NQTW với lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham góp ý kiến, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; tổ chức Hội nghị với lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ quan đơn vị thuộc khối chính quyền… góp ý kiến vào nguyên tắc sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp xây dựng đề án thực hiện Nghị quyết của từng Ban, cơ quan, đơn vị trình Ban Chỉ đạo thực hiện của tỉnh…

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 18,19 TW 6

Rất khẩn trương sau đó, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện riêng của mình đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18/NQT-W và Nghị quyết số 19/NQTW với các nội dung, lộ trình, thời gian chi tiết. Việc cải cách thủ tục hành chính, tạm dừng tăng biên chế (2013), công chức, viên chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị UBND tỉnh đã thực hiện từ các năm trước. Ngày 20/11/2014, Chính phủ đã có Nghị định số 109/NĐ – CP, về chính sách tinh giảm biên chế. Vậy Thái Nguyên đã làm được những gì? Trả lời câu hỏi này, ông Trần Dương Thịnh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết:
– Ngay từ năm 2016, sau khi một số sở, đơn vị của tỉnh bổ nhiệm vượt số lượng trưởng, phó phòng, giám đốc đơn vị bị thanh tra, xử lý, Sở Nội vụ thực hiện chỉ thị của Thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra, rà soát, tham mưu để UBND tỉnh ra văn bản xây dựng Đề án việc làm của từng cơ quan, đơn vị của tỉnh, huyện, thành, thị trình duyệt thực hiện. Báo cáo số công chức, viên chức, lao động hợp đồng sử dụng nguồn ngân sách. Sang năm 2017, UBND tỉnh ra các thông báo tạm dừng bổ nhiệm cán bộ cấp trưởng, phó phòng, tạm dừng tuyển dụng biên chế công chức, viên chức, nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp lại tổ chức, tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế…
Theo ông Trần Dương Thịnh thì, biên chế của khối quản lý nhà nước, số công chức cấp tỉnh quản lý ở Thái Nguyên là 1.309 người, hiện có mặt 1.226 người. Biên chế sự nghiệp gồm: sự nghiệp văn hóa, thông tin và sự nghiệp khác là 1.227 người; sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 3.137 người; y tế 5.077 người. Số biên chế, công chức UBND tỉnh giao 901 người, hiện có mặt 815 người. Biên chế sự nghiệp văn hóa thông tin và sự nghiệp khác 858 người, sự nghiệp giáo dục và đào tạo 17.379 người. Ở cấp xã, tổng cán bộ, công chức cấp xã được UBND tỉnh giao 4.112 biên chế (cán bộ 2.006, công chức 2.106), đang có mặt 3.651 người, (tổng số cán bộ 1.855, công chức 1.976). Sở dĩ có sự chênh lệch nhiều giữa số được giao và số hiện có ở cấp xã là do có 2% biên chế nghỉ hưu hàng năm và số chưa tuyển do thiếu, hoặc nguồn thi tuyển chưa đáp ứng vị trí nên chưa tổ chức thi tuyển.
– Vậy số cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế trong 3 năm (2015 – 2017) của tỉnh Thái Nguyên được bao nhiêu? Chúng tôi hỏi Giám đốc Sở Nội vụ.
– Giảm được 289 người, đạt 1%.
Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kì họp thứ 6 vừa qua về phân bổ chỉ tiêu biên chế, năm 2018, toàn tỉnh phải giảm 852 người – gần gấp 3 số lượng trong 3 năm 2015 – 2017. Vậy phải làm thế nào để đạt được con số này? Ông Trần Dương Thịnh trao đổi tiếp:
– Tích cực, chủ động, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, để mỗi cơ quan, đơn vị tự nhìn nhận, đánh giá xây dựng đề án. Thực hiện nghiêm túc, khách quan, khoa học không thể chỉ tinh gọn nơi khác, chỗ khác, còn cơ quan ta, đơn vị ta… là phải tăng. Đó là điều kiện quyết định để thực hiện nhiệm vụ này.
Với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao, theo lộ trình, đồng thời đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò của người đứng đầu, các sở, ban, ngành nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch, nội dung chuyên môn. Rà soát đánh giá thực trạng tổ chức, bộ máy, hiệu quả hoạt động từng đơn vị sự nghiệp làm cơ sở xem xét giải thể, hợp nhất tổ chức các bộ máy, thực hiện chính sách với người lao động. Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất với UBND tỉnh phương án, đề án giải quyết theo lộ trình cụ thể.
UBND tỉnh giao nhiệm vụ, cho các Sở: Nội vụ, Giáo dục & Đào tạo, Lao động – Thương binh và xã hội, trong đó Sở Nội vụ là đầu mối để xây dựng Đề án giải thể Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Núi Cốc (xong trước tháng 4/2018), tổ chức lại Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng của tỉnh; Đề án giải thể Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất và đầu tư hạ tầng cơ sở kỹ thuật tỉnh. Đề án sáp nhập các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Chuyển đổi Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên về ngành Văn hóa trong quý II/2018.
Ông Hoàng Thái Cương – Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư cho biết: Chúng tôi được giao tham mưu chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên, Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng, Viện quy hoạch xây dựng. Sở Tài chính được giao tham mưu xây dựng đề án giảm chi 10% ngân sách và 10 % đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính… và Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện vào thứ 4 hàng tuần qua Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ.
Cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh là Văn phòng UBND tỉnh đã thể hiện sự quyết liệt, trách nhiệm cao trong thực hiện tinh gọn đầu mối. Theo kế hoạch, quý I, II năm 2018 sẽ thực hiện giải thể Phòng Tổng hợp, Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống thuộc Nhà khách (giảm 02 đầu mối cấp phòng); thực hiện cắt giảm 02 phòng thuộc Trung tâm Thông tin bằng cách hợp nhất phòng Biên tập – Trị sự và phòng Tác nghiệp – Chuyên môn, hợp nhất phòng Dịch vụ Hành chính công và Phòng Công báo. Sau khi có hướng dẫn của Trung ương về việc hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành một Văn phòng tham mưu chung sẽ tiến hành xây dựng đề án và thực hiện hợp nhất 3 văn phòng; Thực hiện giải thể Phòng Tổng hợp – Hành chính và Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Tiếp công dân (giảm 02 đầu mối cấp phòng, giảm 02 trưởng phòng và 02 phó phòng). Phấn đấu từ nay đến hết năm 2021 tinh giản được 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015, cụ thể: từ năm 2017 đến 2020 mỗi năm tinh giản 02 biên chế, năm 2021 tinh giản 1 biên chế…
Việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy trong ngành Y tế tỉnh đã và đang được thực hiện khá nhanh gọn. Bác sỹ Nguyễn Vy Hồng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Giám đốc Sở Y tế chia sẻ với chúng tôi: Trên cơ sở Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở được UBND duyệt (2017), Sở phát huy dân chủ, quyết tâm, chỉ đạo thực hiện bắt đầu từ cán bộ, đảng viên đến tuyên truyền, vận động chủ trương kiện toàn, sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu chương trình cải cách hành chính. 5 Trung tâm: Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Khối dự phòng của Trung tâm Da liễu và chống phong hợp nhất thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (1/9/2017) và đã cho kết quả khởi đầu đáng mừng. Nhờ đó, Sở Y tế giảm từ 34 xuống còn 27 đơn vị trực thuộc (giảm 20% đầu mối). Sở đang xây dựng Đề án trình UBND tỉnh sáp nhập Trung tâm Y tế và Bệnh viện huyện Đồng Hỷ, tiếp nhận Bệnh viện Chỉnh hình – phục hồi chức năng từ Sở Lao động – Thương binh và xã hội sáp nhập với Bệnh viện Phục hồi chức năng của tỉnh.
Cùng với các ngành, các địa phương cũng rất tích cực vào cuộc. Tại Phổ Yên, đồng chí Thái Văn Dũng – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cho biết: BTV Thị ủy đã xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện của Đảng bộ thị xã. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ giúp việc, kế hoạch triển khai được xây dựng chi tiết, cụ thể theo lộ trình từng năm và cả giai đoạn.
Về lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng bộ thị xã, theo Bí thư Thị ủy Lê Thanh Tuyết, đồng chí Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch hai xã, sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Đài Truyền thanh truyền hình, sáp nhập Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND – UBND thị xã, quyết tâm tinh giản 10% biên chế đến năm 2020, so với chỉ tiêu giao năm 2015.

Việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQTW và Nghị quyết số 19/NQTW của toàn huyện Định Hóa đã được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và đang dần được thực hiện theo đúng lộ trình đã đưa ra. Theo đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Mục tiêu của huyện là đến năm 2021 sẽ tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tối đa cấp phó, giảm 10% biên chế so với năm 2015, sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, xóm, cụ thể: Giảm đầu mối tổ chức đối với các phòng, ban, ngành của huyện từ 20 đơn vị xuống còn 13 đơn vị; giảm 18 cấp phó, giảm 8 đầu mối các trường THCS và Tiểu học từ 47 trường xuống còn 39 trường và giảm 24 cấp trưởng và phó; giảm 03 đơn vị hành chính bằng cách sáp nhập 03 xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định gồm Kim Sơn, Phúc Chu và Định Biên; giảm số lượng thôn xóm trong toàn huyện từ 435 xuống còn 281 bằng cách sắp xếp lại 154 thôn xóm chưa đủ tiêu chuẩn; đến năm 2021, dự kiến giảm được 189 biên chế, trong đó gồm 16 công chức và 173 biên chế viên chức…
Tính đến ngày 08/01/2018, huyện đã thực hiện xong chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; chấm dứt toàn bộ hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2018 đối với các trường hợp là hợp đồng lao động theo Kết luận số 124-KL/HU ngày 15/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa và các hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện hưởng từ ngân sách huyện (trừ các đơn vị sự nghiệp có thu và tự chủ được nguồn ngân sách). Các nội dung khác, huyện đều đang thực hiện nghiêm túc, khẩn trương theo đúng lộ trình.
Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hiệu lực, cán bộ, công chức, viên chức lợi ích chung thì ai cũng thấy rõ, đó là: giảm bội chi ngân sách, dành khoản kinh phí lớn tăng lương công chức, viên chức và đầu tư phát triển, ổn định an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh. Không còn tình trạng làm việc đối phó “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”; ai về hưu trước tuổi đều được hưởng chế độ hưu, lại có khoản tiền tiết kiệm trên dưới 100 triệu đồng do ngân sách tài trợ… Nhưng cũng không hẳn đã hết trăn trở.
Gặp gỡ với anh em ở các đơn vị trong ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên, một số viên chức ở độ tuổi trên 50 đã có 30 năm công tác muốn được nghỉ sớm, hoặc ra làm doanh nghiệp nhưng mắc ở chỗ phải hai năm “không hoàn thành nhiệm vụ” thì không ai muốn; mỗi năm có hai đợt xét cũng phải chờ đợi quá lâu. Đó là “mắc” khi thực hiện Nghị định 108 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế, UBND tỉnh cần tháo gỡ, báo cáo với Chính phủ điều chỉnh cho sát thực hơn. Anh em viên chức đề xuất: Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa là điểm thu hút đông khách du lịch, năm 2017 có 3.600 đoàn và khách du lịch tự do với trên 628.000 lượt khách tham quan di tích, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với sinh thái, cảnh quan, phát triển du lịch còn mang tính chính trị, cỡ quốc gia, quốc tế. Cán bộ, đảng viên, viên chức tán đồng việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, song cần giữ được sự ổn định, phấn đấu làm tốt hơn khi chưa đổi mới tổ chức chứ không cào bằng, tinh giản số lượng đơn thuần, cần phải phát huy dân chủ, tập trung đồng thuận để việc đón tiếp, phục vụ khách tham quan, phục vụ Tết Nguyên Đán không bị ảnh hưởng.
Có thể thấy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao và sự đồng thuận của công chức, viên chức và mọi người dân, vì vậy việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước của dân, do dân chắc chắn sẽ đạt kết quả như mong đợi.

Ghi chép. Đồng Khắc Thọ Anh Thắng