Triển khai kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII

2812

VNTN – Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, diễn ra chiều nay (16/11), tại hội trường UBND tỉnh. Tham dự có đại diện Thường trực cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; Sở Thông tin và truyền thông; Công an tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh…

 Đại diện BTG Tỉnh ủy đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII trên các mặt: thực trạng; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Thông tin cụ thể về kế hoạch, định hướng tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết từ Hội nghị gồm 4 Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời thông tin Kết luận số 223-KL/TU ngày 20/10/2017 của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế – xã hội”.

Với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận được Hội nghị trung ương 6 thông qua; nắm được tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, tạo sự đồng thuận trong xã hội…; đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tuyên truyền các nội dung trọng điểm cần sự vào cuộc của tất cả cấp, ngành. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cần chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, nhân dân thông qua sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng đoàn viên, hội viên trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời; Sở Thông tin và truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, cần tăng cường tổ chức, quản lý thông tin, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong hoạt động thông tin tuyên truyền; Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý các cá nhân lợi dụng mạng xã hội hoặc tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Đối với các cơ quan báo chí, cần xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, dành thời gian để có những thảo luận, nghiên cứu sâu, quán triệt kỹ đến đội ngũ đảng viên và người làm công tác tuyên truyền trực tiếp.

Lê Đình