Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

706

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng