Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

36

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng