Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

140

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng