Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

301

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng