Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

196

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng