Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

669

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng