Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

232

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng