Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

69

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng