Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

697

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng