Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

678

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng