Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

168

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng