Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

691

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng