Buổi sớm trên Vịnh Hạ Long – Ảnh: Đồng Khắc Thọ

619

Đồng Khắc Thọ