Buổi sớm trên Vịnh Hạ Long – Ảnh: Đồng Khắc Thọ

125

Đồng Khắc Thọ