Buổi sớm trên Vịnh Hạ Long – Ảnh: Đồng Khắc Thọ

623

Đồng Khắc Thọ