Buổi sớm trên Vịnh Hạ Long – Ảnh: Đồng Khắc Thọ

621

Đồng Khắc Thọ