Phạm Thế Hoàng

852

Tên tác giả: Phạm Thế Hoàng

Ngày sinh: 12/06/1955.

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: Hương Sơn – Thái Nguyên

Điện thoại: 0915.396462

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

Trở về thư viện tác giả