Hát Quốc ca trong ngày Quốc khánh (số 35-2017)

610