Triển khai Nghị định của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

314

VNTN – Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 09 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; các điểm mới trong Luật báo chí năm 2016 và đánh giá công tác quản lý nhà nước về báo chí, công tác phối hợp xử lý thông tin trên báo chí. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Nghị định số 09, ngày 9/2/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, gồm 3 chương, 12 điều về quy định chung (phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, người thực hiện phát ngôn, hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí).

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nội dung
Nghị định 09 của Chính phủ và 9 điểm mới trong Luật Báo chí năm 2016

Đối với Luật Báo chí năm 2016, có 9 điểm mới gồm: Thứ nhất, quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Thứ hai, ngoài các đối tượng thành lập cơ quan báo chí theo luật hiện hành, Luật Báo chí mới đã bổ sung một số đối tượng được thành lập tạp chí khoa học. Thứ ba, Luật Báo chí mới đã bổ sung quy định về liên kết trong hoạt động báo chí, trong đó quy định cụ thể lĩnh vực, nội dung các cơ quan báo chí được phép liên kết với cơ quan báo chí khác… Thứ tư, về quyền tác nghiệp của báo chí, ngoài những quy định hiện hành, Luật Báo chí lần này đã quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm; những thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí. Thứ năm, Luật Báo chí mới đã bổ sung, luật hóa những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Thứ sáu, Luật Báo chí mới quy định mở hơn luật hiện hành về hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí. Thứ bảy, Luật mới đã quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, trong đó đã quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn một số hành vi so với Luật Báo chí hiện hành, có bổ sung một số hành vi. Thứ tám, Luật Báo chí mới đã bổ sung một số quy định mới về cải chính, đồng thời quy định cụ thể vị trí cải chính đối với từng loại hình báo chí. Thứ chín, Luật Báo chí mới đã pháp điển hóa quy định tại các nghị định của Chính phủ để đưa vào luật, đồng thời bổ sung một số quy định mới để điều chỉnh hoạt động báo chí…

Theo đánh giá của các đại biểu, thời gian qua, việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị liên quan trong xử lý thông tin trên báo chí còn chậm; nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện phản hồi thông tin báo chí, nhất là thông tin trái chiều đến các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; một số đơn vị còn lúng túng trong việc xử lý thông tin báo chí nêu…. Bên cạnh đó, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, Hội Nhà báo tỉnh đã chia sẻ, giải thích rõ một số nội dung trong Nghị định 09 của Chính phủ, điểm mới của Luật Báo chí năm 2016, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương: Cần quan tâm và chú trọng trong việc cung cấp thông tin, từ chối cung cấp thông tin và xử lý thông tin; cần có phản ánh kịp thời với ngành chức năng, cơ quan báo chí đó đưa thông tin bị sai lệch hoặc không đúng với bản chất sự việc, vấn đề; cơ quan báo chí cần thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình, nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; các phóng viên, nhà báo đến làm việc với cơ quan hành chính nhà nước (nếu không liên quan đến văn bản, thông tin thuộc phạm vi mật, cấm) thì được cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, thời gian qua hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo đúng quy định của Luật. Để khắc phục những tồn tại đã được đại biểu chỉ ra và làm tốt hơn nữa công tác quản lý và xử lý thông tin trên báo chí, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn tới các cơ quan báo chí, đặc biệt là các quy định về quyền, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đồng chí đề nghị việc phát ngôn, cung cấp thông tin phải được thực hiện theo đúng quy định; các cơ quan đơn vị chủ động tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chính thống cho báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nhà báo, các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý, giám sát và xử lý thông tin trên báo chí theo đúng quy định của Luật. Bên cạnh việc làm rõ thông tin phản ánh của báo chí, các cơ quan, đơn vị cần phải chủ động phản hồi thông tin, nhất là thông tin trái chiều. Đồng thời, có biện pháp giải quyết, xử lý những tồn tại vướng mắc để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước và các các cơ quan báo chí.

Trần Nhung – Thanh Hiếu