Trần Quang Tú

722

Trần Quang Tú

Họ và tên: TRẦN QUANG TÚ                                       

Nghệ danh:                             

Sinh năm:                                         

Dân tộc:                                  

Địa chỉ:      

Nơi công tác:                          

Điện thoại:

Email:

– Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

– Hội viên Hội Văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên 

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

Trở về thư viện tác giả