Vũ Đồng

622

Họ tên: VŨ ĐỒNG

Năm sinh: 1941

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Nương

Quê quán: Minh Tân – Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Thanh Xuyên 4 – Trung Thành – Phổ Yên – Thái Nguyên

Thoát ly công tác: Tháng 5/1958

– 1960 công ty xây dung Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

– 12/6/1960 Tổng đội 3 TN xây dung lò cao số 1. Công ty gang thép TháI  Nguyên

– 10/1965 – 10/1968 Công ty 3 xây dựng tuyến phòng thủ Bình Gia – Lạng Sơn

– 10/1968 Tổng đội 3 – Bộ điện than

– 1972 Trường trung học xây dựng cơ bản – Bộ Năng lượng – Trung Thành Phổ Yên

– 11/1980 Về nghỉ chế độ

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm