Một số tác phẩm của tác giả Đồng Đăng

989

Duyên quê

Chưa đặt tên

Đất, trời cao nguyên

Điểm sáng nhà sàn

Gái vùng biên

Nắng thu Xứ trà

Nèm mém

Tản nhiệt vùng than

Tú Lệ mùa nước đổ

U tôi

Trở về thư viện tác giả