Nguyễn Hữu Thịnh

813

Tác giả: NGUYỄN HỮU THỊNH

Sinh năm: 1937

Dân tộc:

Quê quán: Lương Phú – Phú Bình –

 Thái Nguyên.

Địa chỉ: 


Hội viên Hội văn học nghệ thuật Thái Nguyên.
Tham gia sáng tác văn học nghệ thuật từ năm 1996
Đã đạt một số giải thương về văn học nghệ thuật của tỉnh các năm 2001, 2002, 2003, 2005…


Đã xuất bản:
Trái Chín – Tập truyện ngắn – Hội VHNT Thái Nguyên năm 2007
Nghiêp Đời – Tập truyện ngắn – NXB – Văn hóa dân tộc – 2014.
Cùng nhiều truyện ngắn và bút ký đăng trên các báo và tạp chí Trung ương và địa phương.


Một số tác phẩm nổi bật: Linh xem tác phẩm

– Nghiệp đời

– Bác trưởng

– Người của làng

Trở về thư viện tác giả