Một số tác phẩm của tác giả Dương Tuấn Dũng

697

Gang sôi

Khúc quanh

Luyện Thép

Mai Châu xanh

Mùa vàng âm no

Những tia lửa thép

Tấn công

Thợ lò

Tình cha nghĩa mẹ

Trên đỉnh núi quặng

Dương Tuấn Dũng

Trở về thư viện tác giả