Buổi sớm trên Vịnh Hạ Long – Ảnh: Đồng Khắc Thọ

504