Thăm anh

232

Trở lại Trường Sơn viếng thăm anh
Hàng cây vi vút gió reo quanh
Bâng khuâng nhớ bạn lòng day dứt
Anh đã vì dân hiến tuổi xanh

Anh đã lên đường đi cứu nước
Chiến công thầm lặng đến vô danh
Mộ anh năm tháng hương thơm ngát
Cây cỏ bốn mùa xanh mãi xanh

Trở lại Trường Sơn viếng thăm anh
Hàng cây vi vút gió reo quanh
Vĩnh biệt anh tôi vẫn đi mải miết
Tiếp bước anh, trọn nghĩa vẹn tình.

Lê Nhâm